hista.vn

TRẠI HEO SUỐI RAO - CHÂU ĐỨC

 Trại heo tại Suối Rao - Châu Đức

 

Hình ảnh thi công hồ biogas: